Algemene Voorwaarden

Biedingen.
Een bieding op een advertentie op babyspulletjes is nooit bindend. Babyspulletjes heeft te allen tijde recht om een bod zonder rede van opgave te verwijderen van de website. Wanneer u als adverteerder klachten heeft over een bieder kunt u dit melden via ons contactformulier.

Gebruik van de inhoud van de website babyspulletjes
Het is niet toegestaan om de inhoud of delen van de website babyspulletjes te verveelvoudigen en ter beschikking te stellen aan derden. Wij berusten op ons copyright.

Geschillen tussen inkoper en verkoper
Geschillen tussen inkoper en verkoper (adverteerder en koper of adverteerder en verkoper) dienen ten allen tijde door de beide partijen zelf te worden opgelost. U kunt dan ook geen aanspraak maken op een schadevergoeding van babyspulletes die verband houden met geschillen tussen inkoper en verkoper.

Geschillen met babyspulletjes
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden ,voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan. Het in hiervoor bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Handelen in strijd met de algemene voorwaarden.
Wanneer babyspulletjes van mening is dat u handelt in strijd met onze algemene voorwaarden, behouden wij ons het recht u de toegang en verder handelen op de website babyspulletjes te onthouden.

Inbreuk op rechten
Wanneer een adverteerder inbreuk maakt op de rechthebbenden van auteursrecht, handelsmerken of andere rechten van derden verzoeken wij u deze direct te melden via ons contactformulier.

Betaling
Het plaatsen van een advertentie op babyspulletjes is geheel kostenloos.

Regels voor het plaatsen van een advertentie

  • Babyspulletjes behoud het recht om de advertentie zonder opgave van reden te verwijderen.
  • Het geven van een omschrijving is verplicht.
  • Het plaatsen van een advertentie in meerder rubrieken is niet toegestaan.
  • Het plaatsen van foto’s waar portretrecht of auteursrecht op zit is niet toegestaan.
  • Wanneer een advertentie misleidend of verwarrend is word deze zonder opgave van reden verwijderd.
  • Wanneer u uw goederen heeft verkocht of gevonden verzoeken wij u vriendelijk uw advertentie te verwijderen.